Sotterns Vänner

 

Åtgärder 2018

beslutade vid senaste årsmötet.

Klippning

Vi har en samordnande roll gentemot klipparen när det gäller Burviks och Smara samfälligheters klippning vid baden. Omfattningen och tidpunkter för klippningarna bestäms dock av respektive samfällighetsförening. Som tidigare genomför föreningen också en klippning i juli i sjön utanför och mellan baden vid Burvik och Knipudden.

Den åtgärd som prioriteras på föreningens uppdrag är att hålla kanalen öppen mot den östra delen av sjön på andra sidan bron på Smaravägen. Genom att kanalen hålls öppen underlättas genomströmningen och risken minskar för att den västra delen av Sottern fungerar som en sedimenteringsbassäng för näringsämnen med snabbare igenväxning som följd. Detta kräver mer omfattande insatser till betydligt större kostnader än föreningen ensam kan bära. Under 2018 kommer utredas erforderliga, mer omfattande, åtgärder med en kostnadsbedömning. Även möjligheterna till ekonomiska bidrag och eventuella behov av tillstånd undersöks. 

Andra åtgärder/samverkan

Vattenmyndigheten och kommunerna ska arbeta med åtgärder för att förbättra sjöns kvalité eftersom sjön inte uppnår god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Vi följer detta arbete och ser om vi kan få något stöd från myndigheterna för vårt arbete. Vi deltar också i en regional samrådsgrupp för naturvård fokuserad på vatten. Leds av länsstyrelsen i Uppsala.

pdf verksamhetsplan 2018